Roos van Leary

Over dit project

Waaruit bestaat het basisdeel?
1=
De
beroepsspecifieke
onderdelen.
Dit
betreft
gemeenschappelijke
kerntaken
en
werkprocessen
voor
het
gehele
kwalificatie
dossiër.
Welke onderdelen staan in het generieke onderdeel?
2=
Nederlands,
Rekenen,
Loopbaan
en
burgerschap
en
Engels
Wat is het doel van de keuzedelen?
3= Keuzedelen
hebben
tot
doel
om
bovenop
de
kwalificatie
een
verdieping
of
verbreding
te
leveren
bij
de
toerusting
voor
de
arbeidsmarkt
of
een
extra
voorbereiding
voor
een
vervolgopleiding.
Hoe heet je profieldeel?
4=organiseert
evenementen
Wat wordt bedoeld met een profieldeel?
5=Vakken
die
onze
opleiding
specifiek
maken.
Geef in je eigenwoorden weer wat bedoeld wordt met de typering van de beroepsgroep 6= De
typering
van
de
beroepsgroep
houdt
in
dat
iemand
die
een
beroepsoefenaar
is
werkt
in
een
grote
verscheidenheid
aan
sectoren.
En
verdiept
in

Noem
een
aantal
typische
beroepskenmerken?
Flexibel,
nauwkeurig,
proactief,
dienstverlenend,
creativiteit
en
marktgerichtheid.
Geef
met
een
aantal
aan
hoe
het
staat
met
jou
beroepsmerk?
6
Welk
niveau
van
afstuderen
wordt
genoemd
bij
de
generieke
onderdelen.
Niveau
4:
3F
Waar
studeer
je
in
af?
Medewerker
evenement
organisatie

Benoem
de
werkprocessen
behorende
bij
het
profieldeel?
Overlegt
met
opdrachtgever
Stelt
een
plan
van
aanpak
op
voor
een
evenement
en
licht
dit
toe
Regelt
en
coördineert
het
vervoer
van
materialen
en
personen
Regelt
en
coördineert
de
inrichting
van
ruimtes
en
de
installatie
van
materialen
Regelt
en
coördineert
de
dagelijkse
voorzieningen
Voert
ondersteunende
werkzaamheden
uit
op
het
gebied
van
personeelszaken
Coördineert
de
veiligheid
van
locaties
Coördineert
en
bewaakt
de
voortgang
tijdens
het
evenement
en
evalueert
het
evenement
Doe
dit
ook
voor
basisdelen?
Assisteert
bij
het
opstellen
van
operationele
plannen(plannen
die
gemaakt
worden
om
strategische
doelen
te
realiseren)
ter
uitwerking
van
het
marketing-­‐
en
communicatiebeleid.
Verzorgt
on-­‐
en
offline
marketing-­‐
en
communicatieactiviteiten

Categorie
Leereenheid